Nieuw Testament: De Gemeente

Het Nieuwe Testament zoals wij dat kennen is het tweede en laatste deel van de Bijbel. De naam wordt ontleend aan het Nieuwe Verbond dat God heeft gesloten met Zijn volk na de opstanding van Jezus Christus uit de doden. In de Bijbelboeken van het Nieuwe Testament wordt uitgelegd wie Jezus Christus is en hoe Hij het werk van God volbracht heeft op aarde en hoe Hij dat nu doet in de hemel.

De Heere Jezus is de Middelaar van het Nieuwe Verbond en de brieven van de apostelen geven ons duidelijkheid wat dit theoretisch en in de praktijk betekent. De Gemeente bestaat uit gelovigen uit alle volken. Zij is het volk van God dat nu leeft onder het Nieuwe Verbond en daarmee God niet meer dient onder het Oude Verbond. In de serie studies over het Nieuwe Testament staan we stil bij het verlossingswerk van Christus en hoe Hij het Fundament is waarop de Gemeente wordt gebouwd. Tevens bekijken we wie de Gemeente is en hoe wij praktisch onder het Nieuwe Verbond zouden leven met alles gaven en bedieningen die God heeft gegeven.

In het kort is dat waar de serie studies met de titel 'Het Nieuwe Testament' over zullen gaan, gegeven door br. G. Boersma.

2 Korinthe 3:6
God heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn,
niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

Contact Informatie

Burgemeester Praamsmalaan 18A
8701 CL Bolsward
0515-577672
E-mail petra.mail@xs4all.nl