Burgemeester Praamsmalaan 18A
8701 CL Bolsward
Login:

Home Samenkomsten Contact Links
Thema's:   • Nieuw Testament: De Gemeente      • Het Oude Testament      • Spreuken van Salomo      
Samenkomsten

Elke zondagochtend is er om 10.00 uur samenkomst. De Woordverkondiging wordt de ene keer verzorgd door een spreker uit eigen groep en een andere keer door een spreker van buitenaf.
Sommige sprekers hebben een vaste thema.
Op de ochtenden met Bijbelstudie is meer verdieping in het Woord van God.

Momenteel kunt u de volgende thema's volgen:


Nieuw Testament: De Gemeente
Gegeven door: br. G. Boersma

Het Nieuwe Testament zoals wij dat kennen is het tweede en laatste deel van de Bijbel.
De naam wordt ontleend aan het Nieuwe Verbond dat God heeft gesloten met Zijn volk na de opstanding van Jezus Christus uit de doden.
In de Bijbelboeken van het Nieuwe Testament wordt uitgelegd wie Jezus Christus is en hoe Hij het werk van God volbracht heeft op aarde en hoe Hij dat nu doet in de hemel.
De Heere Jezus is de Middelaar van het Nieuwe Verbond en de brieven van de apostelen geven ons duidelijkheid wat dit theoretisch en in de praktijk betekent.
De Gemeente bestaat uit gelovigen uit alle volken. Zij is het volk van God dat nu leeft onder het Nieuwe Verbond en daarmee God niet meer dient onder het Oude Verbond.
In de serie studies over het Nieuwe Testament staan we stil bij het verlossingswerk van Christus en hoe Hij het Fundament is waarop de Gemeente wordt gebouwd.
Tevens bekijken we wie de Gemeente is en hoe wij praktisch onder het Nieuwe Verbond zouden leven met alles gaven en bedieningen die God heeft gegeven.

In het kort is dat waar de serie studies met de titel 'Het Nieuwe Testament' over zullen gaan, gegeven door br. G. Boersma.

2 Korinthe 3:6
God heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn,
niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.


Het Oude Testament
Gegeven door: br. K. Boersma

Het Oude Testament suggereert dat het oud is en niet meer ter zake doende.
Zo wordt dit ook door velen gelezen. Mooie verhalen en de rest is niet voor ons of te moeilijk.
Men probeert vaak nog wel de 10 geboden na te leven, hetgeen helaas niemand lukt.
 
De Joden noemen dit boek de Tenach. Dit is de afkorting van תורה - Thora (de wet), נביאים - Nivieïem (profeten) en כתובים - Chetoeviem (Geschriften).
Het is het geheel van de zaken die God aan hen heeft geopenbaard.
In de Tenach is veel geopenbaard van Gods handelen in het verleden, heden en toekomst. O.a. de komst van de Messias staat duidelijk voorzegd in het Oude Testament.

In de tijd, waar het Nieuwe Testament over spreekt, bestond er geen Nieuwe Testament.
De Heere Jezus, de apostelen en de gelovigen in die dagen verkondigden en bewezen uit de Tenach, het Oude Testament, dat Jezus de Messias was.
 
Wat wil de Tenach, het Oude Testament, ons leren?
De serie over het Oude Testament zal gaan over de tijden, waarin verschillende mensen (aartsvaders, koningen, profeten e.d.) leefden. Wie ze waren, wie of wat zij uitbeelden en waarover zij profeteerden. Ook waren zij voorbeelden voor ons, zoals ons verteld wordt in 1 Korinthe 10.

Daarover gaat de serie studies met de titel ‘het Oude Testament’, gegeven door br. K. Boersma, die hoopt dat allen die deze serie volgen, opgebouwd zullen worden in de kennis van God en in hun geloof in de Heere Jezus Christus.


Spreuken van Salomo
Gegeven door: br. Tom Korf

“Hier volgen de spreuken van Salomo, zoon van David en koning van Israël. Ze bieden wijsheid en zijn een leidraad in het leven. Ze verdiepen het inzicht en bevatten wijze lessen over recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid. Ze vormen het ongeoefende verstand en geven de jeugd kennis en bezonnenheid.”

Zo begint het boek Spreuken. Met deze vier verzen, direct aan begin van dit boek, belooft de schrijver nogal wat. Het grootste deel is dan ook geschreven door de meest wijze koning, vóór de komst van de Here Jezus Christus. Uit die eerste verzen leren we direct dat dit een praktisch Bijbelboek is, met levenslessen voor iedereen en voor elke dag. Het is geen boek met alleen maar ouderwetse inzichten voor mensen uit een ver verleden. Het boek Spreuken bevat eeuwige wijsheid, die ook nu actueel is.

Wil jij deze wijsheid ook leren gebruiken als leidraad voor je leven? Dan ga je merken dat je meer grip krijgt op het leven in onze tegenwoordige tijd. Het brengt rust in je leven. Want dit opmerkelijke boek staat vol met Gods wijsheid.
Geluidsopnames Samenkomsten
Geluidsopnames Samenkomsten