Burgemeester Praamsmalaan 18A
8701 CL Bolsward
Login:

Home Samenkomsten Contact Links

De Petra gemeente

Vanuit een verlangen om God te eren en te danken komen we samen en geven we hieraan uiting door prediking, liederen en gebeden.
We eren en danken God voor wie Hij is, voor onze redding door Zijn Zoon Jezus Christus en voor wat Hij dagelijks voor ons betekent.
Wij getuigen dat Hij de Schepper is van hemel en aarde en dat Hij het doel is van ons bestaan.
Lees meer...
Vanuit het hartsverlangen om Gods Woord steeds beter te begrijpen, openen wij bij elk samenzijn de Bijbel om daar uit te leren en elkaar op te bouwen.
Zo leren we onze God kennen en ook Zijn machtige reddingsplan en de hoop die we daardoor mogen hebben.

Door op deze manier aan onze relatie met de Levende God te bouwen en ons hart open te stellen voor Zijn wil, worden we van binnenuit veranderd.
Wij willen in ons leven God de centrale plaats geven die Hem toekomt, en ons laten leiden door Zijn Geest.
Wij ondersteunen elkaar om vanuit ons geloof te leven en hierin te volharden.
Wij geloven dat Jezus Christus ons eeuwig leven heeft gegeven en verlost heeft van de wet, de zonde en de dood.
Wij hebben alle reden om samen feest te vieren. Dit doen wij door Brood & Beker met elkaar te delen en daarmee getuigen wij deel te hebben aan de dood en opstanding van onze Heer Jezus Christus.

God de eer geven doen we niet enkel met woorden, maar ook door de vrucht van de Geest. Want het is God, Die in ons werkt door Zijn Geest en Die Zijn liefde in onze harten heeft uitgestort.
Deze liefde mogen en willen wij uitdragen. Ook willen wij graag anderen, die Hem nog niet kennen, vertellen over onze relatie met Jezus Christus, de Zoon van de levende God.

Wie een samenkomst met ons wil meemaken, is van harte welkom op de zondagmorgen. De samenkomsten beginnen om 10.00 uur.


Ontstaan en geschiedenis van de Petra gemeente

De Petra gemeente Bolsward is voortgekomen uit de ‘Open Vergadering der Gelovigen’.

De ‘Vergadering der Gelovigen’ is in 1923-1924 ontstaan door tentevangelisatie van Evangelist Klaas Rozendal, geboren 15 oktober 1882.
Lees meer...
Toen hij op 20 augustus 1956 op 73-jarige leeftijd overleed, is zijn zoon Anne Rozendal, geboren op 13 december 1917, uit Amerika overgekomen en die heeft zijn werk overgenomen.
Anne Rozendal is op 10 juni 1993 overleden.

Na op verschillende locaties te zijn samengekomen, is op 8 oktober 1992 Skylwyk 13 aangekocht. Hiervoor is een Stichting in het leven geroepen onder de naam van ‘Stichting Petra’.

Op 31 maart 1996 zijn wij verhuisd naar de voormalige huishoudschool, gelegen aan de Burg. Praamsmalaan, nummer 18A.
Elke zondagmorgen komen we samen rondom Gods Woord en delen wij ‘Brood en Beker’ (Avondmaal).


Dagelijks leven

Als gelovigen willen wij in ons leven God de centrale plaats geven die Hem toekomt.

Dit doen wij door dagelijks de Bijbel te lezen, te bidden en ons hart open te stellen voor Zijn wil.
Lees meer...
Zo bouwen wij aan onze relatie met de Levende God en worden wij door Hem van binnenuit veranderd.

Wij willen graag God de eer geven in ons leven en dat niet alleen met woorden, maar ook met daden.
Want God heeft ons Zijn liefde gegeven en die liefde mogen wij weer aan elkaar doorgeven.
Daarbij ondersteunen wij elkaar om vanuit ons geloof te leven en hierin te volharden.


Geopenbaard

De tweede Petrus brief vertelt ons in hoofdstuk 1:16

"Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onzen Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit."
Lees meer...

Met andere woorden: ook wij kunnen slechts getuigen van deze waarheid die (alleen) in de bijbel wordt geopenbaard,
namelijk dat de Here Jezus écht is opgestaan,
verschenen is aan zijn discipelen en vele anderen,
want Zijn opstanding is de kern en de basis van ons geloof!
Als wij ons dan ook aan u mogen voorstellen,
doen wij dat ook op die manier, getuigend van Zijn opstanding
en van de blijde boodschap dat, door de dood en opstanding
van de Here Jezus Christus, nieuw leven tot stand is gebracht!
Agenda
Zondag 21 Juli 2019
Aanvang 10:00 uur
Klaas Boersma,
Het Oude Testament

Zondag 28 Juli 2019
Aanvang 10:00 uur
Kees Kloosterman,
Woordverkondiging

opgrondvandebijbel.nl
'Vervreemd van het burgerschap Israels'

Goed vertaald of verkeerd begrepen?
Lees het artikel ›